PAUTES D’ÚS DEL SERVEI DE CURSOS I TALLERS ALS CENTRES CÍVICS DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE.

DEFINICIÓ

1.- El servei de cursos i tallers als centres cívics és un programa d’activitats formatives no reglades, que s’organitzen normalment amb periodicitat trimestral i que esdevenen espais d’iniciació, d’aproximació i divulgació de diferents matèries, temes o disciplines artístiques.

CRITERIS D’INSCRIPCIÓ

2. L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia, en unes dates concretes i prèviament informades i el pagament d’uns preus que són aprovats anualment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

3.- S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa.

4.- Cada persona podrà fer, com a màxim, 4 inscripcions.

5.- L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul•la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul•lades restaran a disposició dels interessats durant el mes següent i és imprescindible la presentació del rebut de la inscripció.

6. L’organització es reserva el dret de limitar la inscripció del mateix usuari en trimestres successius en aquells tallers que tenen molta demanda o llista d’espera. De la mateixa manera, l’organització podrà establir dates de preinscripció o inscripció anticipada a usuaris habituals del centre en els tallers que l’organització determini i prèvia presentació d’un rebut del trimestre anterior.

7. El cost dels materials especials o complementaris dels tallers aniran sempre a càrrec dels usuaris i no superaran mai el 50% del cost del taller.

ALTRES

8.- El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en el mateix trimestre.

9.- El centre no es farà responsable de la seguretat dels objectes personals dels usuaris ni dels materials i produccions que es puguin realitzar durant el taller. Un cop finalitzat el mateix, tot el material haurà de ser retirat pel propietari, l’últim dia del curs.

10.- La llengua vehicular del centre és el català i és la llengua en la que s’editen habitualment els materials de difusió de les activitats i s’imparteixen els cursos. No obstant, poden haver tallers, que a petició dels alumnes o del professor i, previ acord del grup, s’imparteixin en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

11. Es poden lliurar certificats d’assistència.

Pujar